Opatření při příchodu žáka do ZŠ a MŠ


Od 1.9.2020

1. Žádáme rodiče, aby každý den ráno zkontrolovali zdravotní stav dítěte a v případě příznaků onemocnění, dítě do školy či školky neposílali.

2. Při příchodu do ZŠ či MŠ bude přeměřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem a do zařízení bude vpuštěno jen zdravé dítě, v případě naměření zvýšené teploty nebo vykazování onemocnění, musí zákonný zástupce dítě bez odkladu vyzvednout.

3. V ZŠ i MŠ jsou zajištěny veškeré desinfekční prostředky a dodržována veškerá bezpečnostní a hygienická pravidla dle manuálu MŠMT, MZd.

4. Žák bude nosit do školy 2 roušky, jednorázové papírové kapesníčky, nejlépe v igelitovém obalu.

5. Přísný zákaz vstupu všem cizím osobám do prostor ZŠ a MŠ i zákonným zástupcům.

6. V školním roce 2020/2021 nebude mimoškolní činnost/kroužky.

7. Žádáme rodiče o dodržování vnitřních řádů ZŠ, ŠD, MŠ.

8. Bezpečnostní zásady:

— příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy, školky – dítě není vpuštěno do budovy školy, školky; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce

— příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy, školky a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy, školky; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu

— příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, školce; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole, školce a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy, školky.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Veškerá opatření se mohou měnit v závislosti na epidemiologické situaci,  semaforu a KHS.
Sledujte naše webové stránky každý den RÁNO, situace se může kdykoliv změnit! 

Opatření při příchodu žáka do ZŠ a MŠ